STATUT

STOWARZYSZENIA PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „EVOLUTIO”

Rozdział I: Przepisy ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, może prowadzić, jako działalność dodatkową, również działalność gospodarczą.
3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji.
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
§ 3
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II: Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej zmierzającej do:
1. przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym
2. stworzenia możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych
3. promocji zdrowia i popierania zdrowego stylu życia.
§ 5
1. Cele, o których mowa w § 4 Stowarzyszenie realizuje przez:
1) organizowanie i prowadzenie socjoterapii i psychoterapii grupowej i indywidualnej;
2) prowadzenie placówek terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla:
a) osób dotkniętych patologią społeczną,
b) osób z mniejszości narodowych, z środowisk wielkomiejskich, wiejskich i małomiasteczkowych,
c) osób dotkniętym problemem alkoholowym,
d) osób z  zaburzeniami i chorobami psychicznymi,
e) bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem,
f) osób niepełnosprawnych,
g) innych osób będących w sytuacji kryzysowej;
3) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej poprzez np. prowadzenie wystaw, odczytów, spotkań, konferencji;
4) inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą;
5) prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ekspertyz, opinii związanych z profilem działalności Stowarzyszenia;
6) prowadzenie działalności wydawniczej;
7) prowadzenie działalności szkoleniowej dla profesjonalistów;
8) współpraca i wymiana informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach;
9) organizowanie działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych;
10) gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
2. O podejmowaniu innych form działalności w celach określonych w § 4 decyzje może podejmować Zarząd.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w następujących sferach zadań publicznych:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) ochrony i promocji zdrowia;
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24) promocji i organizacji wolontariatu;
25) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
26) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
27) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
28) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
29) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
30) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, w zakresie określonym w pkt 1-32.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną przy realizacji swoich celów w określonych w §. 5 ust. 3 pkt. 4 w pozostałych może prowadzić dzielność odpłatną.
Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia
§ 6
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca prawną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe założenia Stowarzyszenia, również cudzoziemcy (mieszkający i nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
3.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w realizacji jego celów. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która w wyjątkowy sposób przyczyniła się do rozwoju idei i realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 7
1. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i uzyskaniu rekomendacji co najmniej przez jednego członka Zarządu.
2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 8
1. Członek zwyczajny posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia;
2) prawo uczestniczenia w działaniach wynikających z  realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu i Walnym Zebraniu.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 9
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.  Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
2) śmierci członka
3) nie wywiązywania się ze zobowiązań członka
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, poprzedzone pisemnym  upomnieniem z powodu rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów obowiązujących  w Stowarzyszeniu.
3. Osoba, której członkostwo ustało z powodów określonych w ust.2, może odwoływać się od decyzji Zarządu dotyczącej ustania jej członkostwa w Stowarzyszeniu. Odwołanie powinno być adresowane do Walnego Zebrania i złożone w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wydanej przez Zarząd decyzji. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu.
4. Pozbawienie godności członka honorowego następuje decyzją Zarządu. W  odwołaniu ma zastosowanie ust. 3.
Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia
§ 10
  Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 11
1. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 12
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie odbywa się co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zarząd wysyła nie później niż jeden tydzień przed wyznaczonym terminem, z proponowanym porządkiem obrad.
§ 13
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i połowy członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 14
  Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Walnego należy:
1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji.
3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Zarządu, Prezesa, Komisji Rewizyjnej, w trybie zwyczajnym co pięć lat, a wybory uzupełniające może dokonać każde Zebranie Walne.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutowych lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
6. Nadawanie godności członka honorowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
§ 15
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi  Zebraniami.
2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
5. Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie Prezesa lub członka Zarządu. Funkcje pracodawcy, w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Zarząd.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 16
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
4. Kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Uchwalanie planu działania Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia.
8. Dokonanie podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.
9. Posiedzenia Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 17
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§18
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Rozdział V: Majątek i Fundusze
§ 19
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) dotacje, darowizny, granty, spadki, zapisy;
4) wpływy z działalności statutowej;
5) dochody z ofiarności społeczeństwa;
6) dochody z działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub członka Zarządu.
5. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI: Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 20
1. Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymagana jest większość ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę zmian Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad na Walne Zebranie stosownie do § 12. pkt. 3.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VII: Postanowienia końcowe
§ 21
W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” lub przepisy ogólnie obowiązujące.
Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved