Nasz zespół


Zarząd Stowarzyszenia

Wioletta Klimczak – Prezes Stowarzyszenia
Arkadiusz Klimczak – Członek Zarządu Stowarzyszenia
Kamila Ziobrowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia                                                    


Wioletta Klimczak
– Psycholog (specjalność kliniczna), pedagog rodzinny, mediatorka rodzinna, doradca zawodowy, trener szkoleń. Prezes Stowarzyszenia. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ds. procesu kształcenia oraz pracownik naukowo-dydaktyczny. Konsultant Psychoterapii Pozytywnej; specjalista Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP Niebieska Linia (nr 339); certyfikowany trener do pracy programami poznawczo-behawioralnymi. Wykłada na wielu uczelniach w kraju (DSW, WSB, SWPS we Wrocławiu, AP w Krakowie, WSZ w Częstochowie) oraz w DCP we Wrocławiu. Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne i psychologiczne z wyróżnieniem oraz podyplomowe studia z doradztwa zawodowego. Realizowała liczne pogłębione kursy i szkolenia specjalistyczne (m.in. Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej w Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej; Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP – ukończone z wyróżnieniem; Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w IPZ Polskim Towarzystwie Psychologicznym; Studium Terapii Uzależnień; Szkołę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – TSR; Studium Mediacji; Studium Terapii Rodzin; Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii; Ponad 800 godzin szkoleń  przygotowujących do pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc oraz z problemami uzależnień; Rekomendowane programy przygotowujące do pracy z rodzicami; Szkołę Trenerów i Coachingu i wiele innych).  Aktualnie uczestniczy w zaawansowanym kursie psychoterapii pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii – Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej. Od 2002 roku prowadzi konsultacje indywidualne, poradnictwo, warsztaty, treningi umiejętności wychowawczych i kompetencji społecznych, terapię i grupy wsparcia m. in. dla osób przeżywających kryzys, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, współuzależnionych, doświadczających przemocy, DDA i mediacje rodzinne. Współpracuje z licznymi organizacjami, realizując szkolenia dla specjalistów z sektorów: społecznego, zdrowotnego, edukacyjnego i finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia w WCZ ZOZ, Ośrodku Interwencji Kryzysowej TRR, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i Ośrodku Psychologicznym Terapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych „EGO”. Pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rodzinnym Wrocław-Śródmieście, pracowała także jako doradca zawodowy i pedagog szkolny. Autorka wielu publikacji naukowych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom, wpółuzależnieniu i przemocy. Organizatorka licznych konferencji i seminariów naukowych. Koordynatorka i realizatorka projektów  tj.: Wrocław bez Przemocy, Pora-Dnia dla Rodzin i Więzi, które chronią.

Kamila Ziobrowska – Psycholog, trener, diagnosta, orzecznik. Członek Zarządu Stowarzyszenia. Pozostaje pod stałą superwizją; zarówno w zakresie pracy ze sprawcami przemocy i agresji, jak i w związku z pracą z trudnym klientem – osobą pozbawioną wolności. Absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach (specjalność psychologia sądowa i kliniczna człowieka dorosłego). Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Ukończyła wiele pogłębionych szkoleń specjalistycznych (interwencja kryzysowa, trener treningu zastępowania agresji, czteroletni kurs uprawniający do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc). Psycholog Penitencjarny pracujący w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Autorka i realizatorka wielu programów readaptacyjnych, resocjalizacyjnych, psychokorekcyjnych. Trener, szkoleniowiec, wykładowca, orzecznik penitencjarny oraz w zakresie wydawania orzecznictwa psychologicznego dla osób ubiegających się o pozwolenia na broń. Prowadzi konsultacje, treningi i grupy terapeutyczne dla osób stosujących przemoc.

Arkadiusz Klimczak – Członek Zarządu Stowarzyszenia, Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrocławiu, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrocławiu pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego, od 2008 roku koordynator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Pracuje we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ na stanowisku Specjalisty do spraw promocji zdrowia. Certyfikowany specjalista do pracy psychoterapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy (odbył 4 letni kurs). Kilkuletni współpracownik sądu; pracował jako kurator społeczny dla dorosłych oraz zajmował stanowisko aplikanta kuratorskiego. Kształcił się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia przygotowujące m.in. do pracy z w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. Od 2004 roku trener-szkoleniowiec w obszarze problemów przemocy oraz uzależnień. Prowadził szkolenia dla Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, pracowników MOPS-u, kuratorów sądowych, Straży Miejskiej, funkcjonariuszy zakładów karnych we Wrocławiu, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli. Organizator międzynarodowych konferencji „Więzi które chronią”. Wykładowca Akademicki współpracujący z Dolnośląską Szkołą Wyższą, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Współpracownik Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Agnieszka Lisiecka Bednarczyk – Doktor nauk humanistycznych (pedagogika), adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, współpracownik od 1998 roku Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, do 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia, z którym jako doradca rodzinny i profilaktyk realizowała zadanie publiczne: „PROFILAKTYKA I POMOC OFIAROM MECHANIZMÓW PSYCHOMANIPULACJI O PODŁOŻU RELIGIJNYM, PARARELIGIJNYM I POZARELIGIJNYM – NIE POZWÓL SOBĄ MANIPULOWAĆ”. Posiada bogate doświadczenie zawodowe oparte głównie na kontakcie z ludźmi i rozwijaniu kompetencji interpersonalnych. „Podejmowane przeze mnie poradnictwo i równocześnie prowadzona praca dydaktyczna, nauczyły mnie równowagi pomiędzy empatią i poczuciem humoru, szacunkiem do siebie i drugiego człowieka, a asertywnością, konsekwencją i stanowczością w wymaganiach. Jednocześnie wciąż poszukuję lepszych metod nauczania i poradnictwa oraz rozwijam swoją wiedzę i zainteresowania. Fascynują mnie pięknie skomponowane dźwięki, treściwe sformułowania w tekstach, poezji i książkach, niepowtarzalne chwile uchwycone w fotografii oraz napięcia i zwroty akcji w filmach.”

Karolina Madejka – Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji pod stałą superwizją w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej oraz członek nadzwyczajny WTTS. Certyfikowany specjalista ds. spraw przemocy i pracy korekcyjno – edukacyjnej ze sprawcami oraz ofiarami przemocy oraz certyfikat w zakresie edukacji seksualnej wydany przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu terapii behawioralnej – metody modyfikacji zachowania, zastosowania terapii dzieci, profilaktyki uzależnień, przemocy seksualnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w placówce opiekuńczo-wychowawczej Stowarzyszenia SIEMACHA, Fundacji Bliżej Rodziny, Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej prowadząc konsultacje w Poradni Zdrowia Psychicznego, konsultacje pacjentów w ramach programu ZUS, konsultacje kobiet po mastektomii oraz Stowarzyszeniu KARAN realizując warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami, parami oraz prowadząc terapię indywidualną.

Magdalena Drägan – Psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rek I80), pedagog, socjoterapeuta, absolwentka UWr, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą psychologiczną z rodziną, rozwiązywaniem konfliktów, zarządzaniem personelem, interwencji kryzysowej, pracy z przemocą wobec dzieci i dorosłych, treningów kompetencji psychospołecznych składających się na inteligencje emocjonalną. Zainteresowania badawcze (w tym stworzenie narzędzia diagnostycznego badającego 10 kompetencji psychospołecznych), dotyczą m.in. inteligencji emocjonalnej na rynku pracy. Jako praktyk od ponad 15 lat prowadzi własną działalność gospodarczą oraz współpracuje z innymi podmiotami pracując jako psychoterapeuta oraz prowadząc warsztaty i treningi z umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych dla studentów, organizacji pozarządowych, instytucji budżetowych, firm i osób prywatnych.

Małgorzata Łukomska – Psycholog z 12-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością w różnym stopniu oraz w ich aktywizowaniu. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji z Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin (KP05/2010) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Ukończyła liczne warsztaty i  uczestniczyła w doświadczeniach własnych organizowanych przez WTTS. Ukończyła szkolenia m.in. z: Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Dramy, Bajkoterapii, Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz w Niepublicznym Specjalistycznym Ośrodku Szkolno – Wychowaczym.     W latach 2010 – 2017 wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w obszarze psychologii w sytuacjach kryzysowych oraz psychologii zagrożeń. Posiada 2 poziom biegłości w języku migowym zdobyty w trakcie kursu w Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu. Pasjonuje się obszarem systemowej terapii rodzin oraz psychologią rozwoju człowieka. W wolnym czasie relaksuje się grając w gry logiczne oraz planszowe.

 

Renata Respondek – Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICF, trener szkoleń. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej.  Obecnie kształci się w zakresie Psychoterapii systemowo – ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, uczestnicząc w   kursie przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła całościowe szkolenie Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia terapii krótkoterminowej, kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation, szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania, arteterapii, szkołę trenerów Pracowni Psychologicznej E. Sołtys w Krakowie i inne szkolenia  podnoszące kwalifikacje zawodowe. Posiada wieloletnie interdyscyplinarne doświadczenie w pracy z ludźmi obejmujące doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, coachingowe, szkoleniowe i biznesowe. Obecnie pracuje jako psycholog, psychoterapeuta w prywatnej poradni  i centrum medycznym,  udziela konsultacji i porad psychologicznych, prowadzi psychoterapię, terapię krótkoterminową, terapię par  i coaching, a także szkolenia biznesowe i warsztaty rozwojowe. Współpracuje z firmami szkoleniowymi i organizacjami w zakresie prowadzenia szkoleń i coachingu. Pracuje holistycznie i integracyjnie – opierając się na zasobach i podążając w kierunku pożądanej pozytywnej zmiany i zdrowia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR.

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie
Psychoedukacji i Terapii
"Evolutio"

Wrocław
evolutio.stow@gmail.com
tel: 731 450 926
Kontakt:
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel : 731 450 926
NIP 898-19-89-491
nr KRS 0000083963
STOWARZYSZENIE
PSYCHOEDUKACJI I TERAPII
"EVOLUTIO"

Organizacja NON PROFIT
© 2016 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" All Right Reserved