Nasz zespół

Zarząd Stowarzyszenia

                                         

  •   Wioletta Klimczak – Prezes Stowarzyszenia              
  •    Kamila Ziobrowska                           
  •    Arkadiusz Klimczak                                                                     

Wioletta Klimczak – Psycholog, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, biegły sądowy, mediator rodzinny, interwent kryzysowy, doradca zawodowy, trener szkoleń. Specjalista Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP Niebieska Linia [nr 339]. Prezes Stowarzyszenia „Evolutio”. Menedżer kierunku Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Pracownik badawczy w Instytucie Psychologii w WSB w Toruniu.  Pracuje w kontakcie indywidualnym i grupowym w obszarze kryzysów, traumy, problemów przemocy, uzależnień, DDA i współuzależnienia, integrując różne nurty terapeutyczne. Pracuje także z parami i rodzinami, prowadzi treningi kompetencji wychowawczych, terapię i grupy wsparcia dla osób doświadczonych przemocą. Członek WAPP (Wiesbaden, Niemcy). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Realizuje specjalistyczne szkolenia dla menedżerów, nauczycieli, lekarzy, funkcjonariuszy policji, i pracowników socjalnych m.in. z zakresu przeciwdziałania patologii rodziny. Ukończyła z wyróżnieniem magisterskie studia pedagogiczne i psychologiczne oraz czteroletnią szkołę psychoterapii i podyplomowe studia z: doradztwa zawodowego, terapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii pozytywnej, interwencji kryzysowej, systemowej terapii rodzin,  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – TSR, psychologii sądowej, terapii EMDR, terapii schematów, racjonalnej terapii zachowań – RTZ, mediacji, dialogu motywacyjnego. Z wyróżnieniem ukończyła też Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP; Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w IPZ Polskim Towarzystwie Psychologicznym; Studium Terapii Uzależnień; rekomendowane programy przygotowujące do pracy z rodzicami, szkolenia przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc i trening uczący zastępowania agresji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w: ośrodku dla osób z rodzin dysfunkcyjnych; ośrodku leczenia uzależnień i współuzależnienia; poradni psychologiczno-pedagogicznej; szkole podstawowej i ośrodku interwencji kryzysowej, a także pracując jako mediator rodzinny, trener-szkoleniowiec i doradca zawodowy. Przez okres kilku lat pracowała jako kurator w sądzie rodzinnym. Organizatorka i realizatorka konferencji i seminariów naukowych. Koordynatorka projektów: „Wrocław BEZ przemocy” i „Pora-Dnia dla Rodzin”. Autorka i współautorka  książek pt.: „Współuzależnienie (…)” (2019); „Wykluczenie społeczne w Polsce (…)” (2017); „Przemoc wobec kobiet z wyższym wykształceniem (…)” (2020); oraz wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Kamila Ziobrowska – Psycholog, trener, diagnosta, orzecznik. Członek Zarządu Stowarzyszenia. Pozostaje pod stałą superwizją; zarówno w zakresie pracy ze sprawcami przemocy i agresji, jak i w związku z pracą z trudnymi klientami – osobami pozbawionymi wolności. Absolwentka Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach (specjalność psychologia sądowa i kliniczna człowieka dorosłego). Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Ukończyła wiele pogłębionych szkoleń specjalistycznych (interwencja kryzysowa, trener treningu zastępowania agresji, czteroletni kurs uprawniający do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc). Psycholog Penitencjarny pracujący w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Autorka i realizatorka wielu programów readaptacyjnych, resocjalizacyjnych, psychokorekcyjnych. Trener, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, orzecznik penitencjarny oraz w zakresie wydawania orzecznictwa psychologicznego dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Prowadzi konsultacje, treningi i grupy terapeutyczne dla osób stosujących przemoc.

Arkadiusz KlimczakCzłonek Zarządu Stowarzyszenia, Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrocławiu, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrocławiu pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego, od 2008 roku koordynator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Pracuje we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ na stanowisku Specjalisty do spraw promocji zdrowia. Certyfikowany specjalista do pracy psychoterapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy (odbył 4 letni kurs). Kilkuletni współpracownik sądu; pracował jako kurator społeczny dla dorosłych oraz zajmował stanowisko aplikanta kuratorskiego. Kształcił się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia przygotowujące m.in. do pracy z w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. Od 2004 roku trener-szkoleniowiec w obszarze problemów przemocy oraz uzależnień. Prowadził szkolenia dla Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, pracowników MOPS-u, kuratorów sądowych, Straży Miejskiej, funkcjonariuszy zakładów karnych we Wrocławiu, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli. Organizator międzynarodowych konferencji „Więzi które chronią”. Wykładowca Akademicki współpracujący z Dolnośląską Szkołą Wyższą, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Współpracownik Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Agnieszka Lisiecka Bednarczyk –  Doktor nauk humanistycznych (pedagogika), adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, od 1998 roku współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej wspierającego Sekcję Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” od 2013 roku, jako doradca rodzinny i profilaktyk realizuje zadania publiczne poświęcone profilaktyce psychomanipulacji, poradnictwu rodzinnemu i przemocy, do 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia. Jako doradca rodzinny i profilaktyk, zajmuje się poradnictwem dla osób doświadczających psychomanipulacji i ich rodzin, prowadzi konsultacje dla par. Publikuje w zakresie pedagogiki rodziny, poradnictwa rodzinnego i profilaktyki społecznej, organizowała i brała udział w konferencjach naukowych, prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty profilaktyczne między innymi zrealizowała setki wykładów i warsztatów dotyczących profilaktyki manipulacji, moderowała i występowała na ogólnopolskich konferencjach „Więzi, które chronią” organizowanych przez SPiT „Evolutio”. Obecnie w „Evolutio” realizuje projekty Wrocław bez Przemocy i Pora-Dnia dla Rodzin poprzez prowadzenie treningu asertywności, treningu budowania relacji i konsultacji dla par.

Karolina Madejka – Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji pod stałą superwizją w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności klinicznej oraz członek nadzwyczajny WTTS. Certyfikowany specjalista ds. spraw przemocy i pracy korekcyjno – edukacyjnej ze sprawcami oraz ofiarami przemocy. Certyfikowana w zakresie edukacji seksualnej  przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu terapii behawioralnej – metod modyfikacji zachowania, zastosowania terapii dzieci, profilaktyki uzależnień i przemocy seksualnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła w placówce opiekuńczo-wychowawczej Stowarzyszenia „Siemacha”, Fundacji Bliżej Rodziny oraz Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej prowadząc konsultacje w Poradni Zdrowia Psychicznego, konsultacje pacjentów w ramach programu ZUS, konsultacje kobiet po mastektomii oraz w Stowarzyszeniu „Karan” realizując warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami, parami oraz prowadząc terapię indywidualną.

Magdalena Drägan – Psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rek I80), pedagog, socjoterapeuta, absolwentka UWr, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła szereg szkoleń związanych z pracą psychologiczną z rodziną, rozwiązywaniem konfliktów, zarządzaniem personelem, interwencji kryzysowej, pracy z przemocą wobec dzieci i dorosłych, treningów kompetencji psychospołecznych składających się na inteligencję emocjonalną. Zainteresowania badawcze (w tym stworzenie narzędzia diagnostycznego badającego 10 kompetencji psychospołecznych), dotyczą m.in. inteligencji emocjonalnej na rynku pracy. Jako praktyk od ponad 15 lat prowadzi własną działalność gospodarczą oraz współpracuje z innymi podmiotami pracując jako psychoterapeuta oraz prowadząc warsztaty i treningi z umiejętności inter- i intrapersonalnych dla studentów, organizacji pozarządowych, instytucji budżetowych, firm i osób prywatnych.

Małgorzata Łukomska – Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością w różnym stopniu oraz w ich aktywizowaniu. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji z Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin (KP05/2010) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Ukończyła liczne warsztaty i  uczestniczyła w doświadczeniach własnych organizowanych przez WTTS. Ukończyła szkolenia m.in. z: Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Dramy, Bajkoterapii, Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz w Niepublicznym Specjalistycznym Ośrodku Szkolno – Wychowaczym.     Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w obszarze psychologii w sytuacjach kryzysowych oraz psychologii zagrożeń i psychologii rozwoju człowieka. Posiada 2 poziom biegłości w języku migowym zdobyty w trakcie kursu w Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu. Pasjonuje się obszarem systemowej terapii rodzin oraz psychologią rozwoju człowieka. W wolnym czasie relaksuje się grając w gry logiczne oraz planszowe.

Katarzyna Kołodziejczyk – psycholog (specjalność kliniczna), psycholog transportu, mediator, trener szkoleń, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS i Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania kadrami i rekrutacji na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz z psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki na Uniwersytecie SWPS. Zrealizowała szkolenie specjalistyczne Studium Mediacji (80h) w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Obecnie w trakcie Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Ukończyła także szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania personelem, interwencji kryzysowej, technik relaksacji, psychologii więziennej i przesłuchań małoletnich świadków. Odbyła staże w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadziła szkolenia dla środowiska medycznego z zakresu komunikacji, motywacji i farmakokinetyki. Organizator szkoleń i konferencji. Pracuje jako psycholog i psycholog transportu w Pracowni Psychologicznej. Prowadzi warsztaty ze studentami z metod diagnozy kwestionariuszowej. W trakcie wpisu na listę psychologów sądowych i mediatorów sądowych.