Deklaracja dostępności

Informacja na temat dostępności dla osób o specjalnych potrzebach

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
  • Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane językiem zrozumiałym dla wszystkich osób odwiedzających stronę. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
  • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację wysłaną na adres: evolutio.stow@gmail.com , tel. +48 731 450 926. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo zgłosić potrzebę uzyskania dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, a także wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Zgłoszenie powinno zawierać (dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej).

Dostępność architektoniczna

  • budynki są dostępne dla osób na wózkach, w każdej w większości z dostępnymi toaletami dostępnymi dla osób z niepełnosprawnością,
  • w każdej lokalizacja dostępna jest winda dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
  • w części budynków: dostępne są podjazdy (pochylnie) dla wózków; zastosowano odpowiedni kontrast barwny elementów wnętrz; przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
  • poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier; drzwi w budynku mają odpowiednią szerokość i usytuowanie; zamontowano tabliczki z alfabetem braila,
  • do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Stowarzyszenie stosuje różne środki komunikowania się. Należą do nich: a) poczta elektroniczna, b) wiadomości tekstowe, w tym SMS, MMS lub przez komunikatory internetowe, c) komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę konsultacji psychologicznych prowadzonych przez psychologa ze znajomością języka migowego, aby skorzystać z tej możliwość konieczne jest zgłoszenie drogą mailową telefoniczną: 731450926.

Informację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”.